Πολιτική Απορρήτου

Προστασία από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Προστασία από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, o Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.
Ο Κανονισμός αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους σκοπούς και ότι το είδος,
η ποσότητα και η διάρκεια τήρησης αυτών δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο. Επιπλέον, τα άτομα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους,
τα δικαιώματα διόρθωσης και περιορισμού, τα δικαιώματα διαγραφής και μεταφοράς σε αρχείο, καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
ως προς την επεξεργασία.

Η Aesthetic Medicine χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν.
Δεν τα διαβιβάζει σε τρίτους παρά μόνο με την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ή εκτός εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο.

Protection from illegal processing of your personal data

As you may already be aware, the European General Data Protection Regulation (GDPR) came into force on the 25th May 2018. This is to ensure that personal data are only used for legitimate purposes and the amount or type of data is not excessive or held for longer than necessary. Individuals have the right to access their personal data, the rights to have them corrected or restricted, the right to data portability, the right to be forgotten as well as the right to withdraw their consent regarding the processing of their personal data.

Your personal data are used by Aesthetic Medicine in view of the purpose they have been collected for. They shall not be shared with any third party unless you have given your express and specific consent or unless is strictly required by law.

Pin It on Pinterest